Wednesday, February 24, 2010

Panatang Makabayan

Panatang Makabayan
Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan
Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungang
Maging malakas, masipag at marangal
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang,
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan,
Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap
Sa bansang Pilipinas.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

 
2007 - 2015 Blastingvolume.com. http://scph1001bin.com/